Voorstel Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug & reactie Rijkwaterstaat

Voorstel

Geluidsscherm Knooppunt Muiderberg

De geplande stalen spoorbrug op het Flevolijn traject over de A1 gaat de geluidsbelasting voor het buurtschap Hakkelaarsbrug wederom aanzienlijk doen toenemen. De voorgenomen geluidsmaatregelen zijn niet aan de bron gepland maar op de bestaande aarden spoorbaan en zijn volstrekt onvoldoende omdat ze alleen de geluidsbelasting voor woningen verlagen die niet in het hoge geluidspectrum liggen. Voor de woningen die direct tegenover de nieuwe spoorbrug liggen bieden zij geen enkel soelaas.

Wij (Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug) stellen daarom ‘bestrijding’ aan de bron voor in aanvulling op bestrijding op de aarden spoorbaan.  Dit kan alsvolgt geëffectueerd worden.

bbbb
Hakkelaarsbrug achter A1

Bovenstaande foto geeft een indruk van de bestaande situatie. De foto is genomen direct ten zuiden van de A1 waar lokale weg en flevo-spoorlijn elkaar bijna raken. Rechts het huidige spoorviaduct, helemaal links de rand van het huidige lokale viaduct (een nieuw lokaal viaduct komt ± 60 meter naar links te liggen). Achter de meest linkse lantarenpaal ligt de Hakkelaarsbrug.

Globaal vormen de spoorbrug en het lokale viaduct de benen van een driehoek waarvan het buurtschap Hakkelaarsbrug de basis vormt. Het geluid geproduceerd door A1 en bestaande spoorbrug wordt als  het ware door deze driehoeksvorm gereflecteerd naar het buurtschap.

De overspanning van de nieuwe spoorbrug wordt 60 meter langer dan de huidige spoorbrug (250 vs. 190 meter). Dit is schijnt noodzakelijk te zijn om meer rijbanen naast elkaar mogelijk te maken. Volgens de presentaties van Rijkswaterstaat krijgen de dichtstbijzijnde woningen 67 – 68 dB te verduren. Dit is niet acceptabel.

Ons voorstel is om een geluidsscherm te plaatsen dat aansluit op het geluidsscherm op het aarden spoor-talud en langs de A1 loopt tot het talud van het  nieuwe lokale viaduct. Dit scherm dient een hoogte te hebben van talud + 2 meter (ongeveer 10 meter) en een lengte van ongeveer 200 meter Een impressie hieronder hoe dat er ongeveer uit zou komen te zien.

impressie spoorbrug met geluidsscherm v2

en ook een andere impressie

impressie spoorbrug en geluidsscherm

De nieuwe spoorbrug en geluidsscherm gezien vanaf de uitrit van Hakkelaarsbrug 9.

Deze schermen verminderen niet alleen het geluid van de bron spoorbrug maar ook van de bron A1. Tevens wordt de verspreiding van fijnstof tegen gegaan. Niet alleen profiteren de direct aanwonenden van dit scherm maar het hele achterland tot aan Muiderberg krijgt lagere geluidswaarden.

Deze schermen zouden een open karakter moeten hebben zoals te zien op onderstaande foto’s.

A10 bij knooppunt Watergraafsmeer

A10 bij knooppunt Watergraafsmeer

 

idem achterzijde
idem achterzijde

 

 Reactie

Extra maatregelen Rijkswaterstaat (RWS)

Op 3 september 2014 heeft Rijkswaterstaat een voorstel voor extra geluidschermen gedaan. Dit voorstel is afgeleid van ons voorstel maar in plaats van het scherm te laten eindigen bij het nieuwe lokale viaduct is er voor gekozen om het scherm te laten eindigen tegen het talud van het nieuwe lokale viaduct. Het scherm begint op het spoortalud waar het aansluit op het 2 meter hoge scherm op het spoortalud, loopt dan langs de vrije busbaan parallel aan de A1 en omhoog langs de verbindingsweg tussen De Goog en de vrije busbaan.

Hieronder een impressie

voorstel RWS spoorbrug en geluidsscherm

 

 

Effect extra maatregelen RWS

Onderstaande tabel verdiend enige uitleg:

  • kolom OTB maatregelen geeft de berekende dB belasting weer zonder de extra   maatregelen.
  • kolom Overschrijding grenswaarde geeft aan hoeveel dB de grenswaarde van 55,49 dB wordt overschreden zonder de extra maatregelen. Deze 55,49 is kennelijk de waarde van Standstill 2008 voor treingeluid. Dit is nagevraagd.
  • kolom Variant TB geeft de berekende dB belasting weer met de extra maatregelen.
  • kolom Overschrijding grenswaarde geeft aan hoeveel dB de grenswaarde van 55,49 dB wordt overschreden met de extra maatregelen.

Een voorbeeld: Hakkelaarsbrug 9 zou zonder extra maatregelen op een dB belasting van 61,87 uitkomen. Met extra maatregelen is dit 54,47. DIt is een reductie van 7,4 dB.

effect extra maatregel RWS

 

 

Aanzicht Geluidscherm

Op 29 juni 2015 heeft RWS in De Rijver twee varianten gepresenteerd voor het geluidscherm van 10 meter hoog langs spoorbrug, A1 en busbaan-verbindingsweg. Er waren ongeveer 15 buurtbewoners aanwezig. De eerste variant behelst een scherm bestaande uit 3 meter ondoorzichtige materiaal en de bovenste 7 meter uit doorzichtig materiaal. De tweede variant bestaat uit 1 meter ondoorzichtig materiaal en de bovenste 9 meter uit doorzichtig materiaal. Unaniem werd door de buurtbewoners voor variant 1 gekozen. Met name omdat, mogelijk met uitzondering van hoge vrachtwagens, het autoverkeer op de A1 aan het oog wordt onttrokken. Volgens de landschapsarchitect van RWS zal het scherm lijken op het rechter scherm langs de A9 tussen Ouderkerk en Amstelveen richting Schiphol. Voor het scherm komen dan bosschages die bij voorkeur niet hoger dan een meter of drie worden. RWS heeft verder toegezegd dat de bewoners zullen worden betrokken bij het plan voor beplanting van spoordijk, scherm en talud van De Goog.